Ο σύνδεσμος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΤΑΞΕΩΣ 1979

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1979» με έδρα την Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας του Συνδέσμου όταν αυτό απαιτηθεί, και εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης δύναται να ιδρύσει παραρτήματα σε έδρες Περιφερειών ή και Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από απόφαση του ΔΣ.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 2

 1. Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμαθητών της τάξεως 1979 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, όσο και κατά τη μακροχρόνια υπηρεσία τους στο Στρατό, αλλά και μετά την αποστρατεία τους.
 2. Η ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των οικογενειών τους.
 3. Η παροχή ηθικής και κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης σε κάθε μέλος ή και σε συμμαθητές μη μέλη που έχουν ανάγκη, στα πλαίσια της αντοχής των υπολοίπων μελών.
 4. Η βελτίωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο.
 5. Η διασφάλιση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των μελών.
 6. Η στήριξη των οικογενειών των θανόντων συμμαθητών μελών ή μη μελών του Συνδέσμου.

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιτευχθεί με:

 1. Την οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια κοινωνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκδρομών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.
 2. Την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου με διαλέξεις, ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες, επί θεμάτων επιστημονικού, πολιτιστικού, εθνικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
 3. Τη συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία ή Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.
 4. Τη συμμετοχή του Συνδέσμου και των μελών του στις δραστηριότητες της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) ή άλλου παρεμφερούς Φορέως κατόπιν απόφασης του ΔΣ και η καθοριστική συμβολή στην υποβοήθηση εκπλήρωσης των σκοπών τους.
 5. Οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 3

Ο Σύνδεσμος απέχει από κάθε ανάμιξη σε ζητήματα κομματικής φύσης.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 4

 1. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τακτικά, μη τακτικά και επίτιμα μέλη.
 2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Συνδέσμου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, πρέπει να είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων του έτους 1979 ή να έχει φοιτήσει με την Τάξη 1979 τουλάχιστον επί ένα (1) έτος σπουδών.
 3. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι, μετά από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών ή άλλα ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας που θα προσφέρουν υπηρεσίες στο Σύνδεσμο.
 4. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν ευυπόληπτα άτομα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7.
 5. Το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη.
 6. Εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και έγκρισης από το ΔΣ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

 1. Μέλη τα οποία αποδεδειγμένα προβαίνουν σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους σκοπούς του Συνδέσμου ή επιδεικνύουν διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητά τους ως μέλη ή συκοφαντούν άλλα μέλη, διαγράφονται του Συνδέσμου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Κάθε πρόταση για διαγραφή μέλους πρέπει να υπογράφεται από πέντε (5) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη και να περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία του Συνδέσμου για εισαγωγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης.
 2. Ένα μέλος μπορεί με έγγραφη αίτησή του να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε, αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.
 3. Κάθε μέλος τακτικό ή μη τακτικό υποχρεώνεται να καταβάλει εφ’ άπαξ  ως δικαίωμα εγγραφής είκοσι (20) ευρώ και ετήσια συνδρομή επίσης είκοσι (20) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Συνδέσμου. Μέλη που καθυστερούν συνδρομή ενός έτους παρά την ειδοποίηση του ταμία, δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δεν δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις του Συνδέσμου και αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Η σύζυγος ή το τέκνο ή  αδελφός/ή των συμμαθητών της τάξης 1979 της ΣΣΕ που έχουν αποβιώσει, καθίστανται αυτοδικαίως μη τακτικά μέλη του Συνδέσμου τιμής ένεκεν και απαλλάσσονται της καταβολής του αντιτίμου εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 6

Πόροι του Συνδέσμου, εκτός από το αναφερόμενο στο άρθρο 5 δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής, λογίζονται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο, καθώς και οι πρόσοδοι των κεφαλαίων ή της περιουσίας του. Επίσης τυχόν έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, χοροεσπερίδες, κλπ.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών, ο Σύνδεσμος απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που πρόσφεραν σοβαρή και εξόχως σημαντική υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών του.

Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ονομάζονται:

α. «Επίτιμο μέλος» ή

β. «Δωρητής» εφόσον προσφέρει υλική ή οικονομική βοήθεια που να υπερβαίνει το 10πλάσιο του ποσού εγγραφής ή

γ. «Μεγάλος Δωρητής» εφόσον προσφέρει υλική ή οικονομική βοήθεια που να υπερβαίνει το 100πλάσιο του ποσού εγγραφής.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 8

 1. Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:

α  Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών,

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)  και

γ.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

 1. Κάθε όργανο του Συνδέσμου τηρεί κεχωρισμένα βιβλίο των συνεδριάσεών του.
 2. Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα παραπάνω όργανα, το οποίο διατυπώνει διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα, δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της διαφορετικής του γνώμης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη του και αποφασίζει μέσα στα όρια του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για κάθε θέμα που αφορά στους σκοπούς του Συνδέσμου. Εγκρίνει, τροποποιεί ή καταργεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προεδρείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
 2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται κάθε χρόνο εντός του πρώτου διμήνου, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ώρα και ημέρα που ορίζονται με απόφασή του, κατά την οποία τίθενται υπό κρίση και έλεγχο των μελών :

α. Ο απολογισμός του ΔΣ για το έτος που πέρασε.

β. Η  έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ. Το πρόγραμμα δράσης του επόμενου έτους.

δ. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

ε. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το ΔΣ ή τιθέμενο γραπτώς από τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

στ. Αρχαιρεσίες για ΔΣ και ΕΕ  ανά  τριετία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται οσάκις παρίσταται έκτακτη ανάγκη κατά την κρίση του ΔΣ. Επίσης το ΔΣ υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών να καλεί τη Γενική Συνέλευση, εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον είκοσι (20) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί τόσο η κανονική Γενική Συνέλευση, όσο και η επαναληπτική, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία.

Οι προσκλήσεις γίνονται με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται στα τακτικά μέλη από το ΔΣ, ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση ή εναλλακτικά με τη χρήση γραπτού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS), ή με δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή/και στα έντυπα του Συνδέσμου και της ΕΑΑΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 12

 1. Η Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται σ΄ αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, καλείται νέα με τα ίδια θέματα προς συζήτηση μετά παρέλευση  7 ημερών και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
 2. Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών εκλέγει με ανάταση των χειρών επιτροπή (Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες και τηρεί τα πρακτικά.
 3. Ο Πρόεδρος ορίζει εκ των μελών δύο ψηφολέκτες εγκρινομένους από τη Συνέλευση, εφόσον απαιτηθεί η πραγματοποίηση μυστικής ψηφοφορίας.
 4. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για εκλογή οργάνων στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν υποψήφιοι.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 13

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
 2.  Τακτικά μέλη δύνανται να εξουσιοδοτήσουν έγκυρα και εγγράφως έτερα τακτικά μέλη προκειμένου να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνουν για αυτούς αποφάσεις.
 3. Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες και για ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μυστική, ενώ κάθε άλλη ψηφοφορία μπορεί να γίνεται δι’ ανατάσεως των χειρών ή δι’ ονομαστικής κλήσεως.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 14

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενεργούνται κάθε τρία χρόνια, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά έκτακτη τοιαύτη σε περίπτωση παραιτήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αδυναμίας αυτού να σχηματίσει απαρτία σε πλέον των τριών (3) συνεχόμενων συνεδριάσεων. Αν συμβεί αυτό, προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες εντός είκοσι (20) ημερών, με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11.

Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραμελής εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) ψηφολέκτες, η οποία εφορεύει τις αρχαιρεσίες (άρθρο 12).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 15

Δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Όσοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το δηλώσουν στο Σύνδεσμο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες ώστε να λάβουν τον ατομικό τους μοναδιαίο κωδικό ψηφοφορίας.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών και ο πίνακας με τα ονόματά τους αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συνδέσμου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει τον πίνακα από μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και ενημερώνει ηλεκτρονικά όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οπωσδήποτε όσους θα ψηφίσουν με e-mail. Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) μέλη, δηλαδή επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή πέντε (5) μέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 16

 1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου, στο οποίο αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, διαχωριζομένων σε «Υποψηφίους Διοικητικού Συμβουλίου» και «Υποψηφίους Εξελεγκτικής Επιτροπής».
 2. Οι σταυροί προτίμησης είναι ίσοι με τον αριθμό των τακτικών μελών του ΔΣ και της ΕΕ, αντίστοιχα. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτίμησης θεωρείται έγκυρο, ενώ με περισσότερους άκυρο.
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των εκλεγέντων υποψηφίων, το ζήτημα λύνεται από την  Εφορευτική Επιτροπή, με κλήρο μεταξύ αυτών που ισοψηφίστηκαν.
 4. Το απουσιάζον μέλος κατά τις αρχαιρεσίες, μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μέσω άλλου μέλους, με τις προϋποθέσεις ότι το τελευταίο αυτό μέλος θα προσκομίσει προς την Εφορευτική Επιτροπή, εξουσιοδότηση του απόντος μέλους, και θα εκπροσωπεί έναν (1) απόντα.
 5. Επιτρέπεται η ψηφοφορία ενός απουσιάζοντος μέλους ηλεκτρονικά και μόνο για τον εαυτό του, στέλνοντας e-mail μόνο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου με συνημμένο το ψηφοδέλτιο με ονομασία αρχείου «Ψηφοδέλτιο Αρχαιρεσιών ΣΑΑ ΣΣΕ 1979 της (ημερομηνία)». Όσοι επιθυμούν αυτό τον τρόπο συμμετοχής στην διενεργούμενη ψηφοφορία δύνανται να ψηφίσουν, αφού σημειώσουν σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα (ή ονόματα) του υποψηφίου (ή υποψηφίων) που κρίνουν {για μέχρι και επτά (7) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και για μέχρι και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή} και αποστέλλουν το ψηφοδέλτιο ηλεκτρονικά. Αφού επιβεβαιωθεί ότι ο αποστολέας έχει δικαίωμα ψήφου και δεν έχει διπλοψηφίσει, αποχωρίζεται το συνημμένο ψηφοδέλτιο χωρίς να ανοιχθεί και καταχωρίζεται ανώνυμα σε φάκελο χωρίς να υπάρχει διακριτικό αρχείου.  Τα αποσταλμένα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια ανοίγονται όλα μαζί διασφαλίζοντας την μυστικότητα από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία όλων των υπολοίπων μελών της επιτροπής, μετά τη λήξη της κανονικής ψηφοφορίας, οπότε καταμετρά η επιτροπή τους σταυρούς προτίμησης όσων ψήφισαν μέσω της ιστοσελίδας. Το αδιάβλητο της διαδικασίας θα εξασφαλίζεται από τη χρήση του ειδικού κωδικού αριθμού του κάθε μέλους.
 6. Για τις αρχαιρεσίες και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται από το Γραμματέα αυτής πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ονομαζόμενο «Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων» και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και την Εφορευτική Επιτροπή.
 7. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντες για το ΔΣ και την ΕΕ, αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους καταμετρώντας όλα τα έγκυρα ψηφοδέλτια των ψηφισάντων (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση ή ηλεκτρονικά).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

 1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των τακτικών μελών από πίνακα υποψηφίων, έπειτα από υποβολή υποψηφιότητας εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με FAX ή e-mail) στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο μετά την εκλογή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον Ταμία και δύο (2) τακτικά μέλη.

 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης, αποφασίζει για τη μίσθωση ακινήτων, έγερση αγωγής, συμβιβασμό, κατάργηση δίκης και διορισμό πληρεξουσίου.
 3. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε Επιτροπές ή πρόσωπα με ευθύνη του και κάτω από την άμεση αυτού επίβλεψη και έλεγχο, τη μελέτη θεμάτων κάθε μορφής μέσα στα όρια του νόμου  και του σκοπού του Συνδέσμου. Επίσης αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, λαμβάνει δε αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα των συνεδριάσεων αυτού επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με άλλο αναπληρωματικό, με απόφαση των λοιπών μελών. Ως παρόν θεωρείται μέλος ΔΣ που συμμετέχει με ηλεκτρονικό τρόπο (πχ SKYPE, τηλεδιάσκεψη κλπ). Όλως εξαιρετικώς απαρτία του ΔΣ δύναται να θεωρηθεί και η παρουσία τριών (3) μελών σε περίπτωση που επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις δεν υπάρχει η απαρτία των τεσσάρων (4) μελών. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, όπου αναγράφονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν όπως και τυχόν διαφορετικές απόψεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Στις συνεδριάσεις δύνανται να παρίστανται  για να τις παρακολουθούν,  εφόσον το επιθυμούν και άλλα τακτικά μέλη.
 6. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως τριών τακτικών μελών από τα αντίστοιχα αναπληρωματικά και σε συνέχεια παραίτησης ενός ακόμα τακτικού, το ΔΣ συγκαλεί εκτάκτως ΓΣ για αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα Άρθρα 11, 14, 15 και 16.
 7. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να διατηρεί την επαφή με τους εντός ή εκτός Συνδέσμου συμμαθητές και να είναι πάντα ενήμερο για τυχόν σοβαρά θέματα υγείας και εν γένει οποιοδήποτε ζήτημα στο οποίο θα μπορούσε να συνδράμει στους ίδιους ή τις οικογένειές τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 18

 1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει το λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί το λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα του Συνδέσμου για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του ΔΣ, εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, έχει την Ανώτατη Εποπτεία του Συνδέσμου ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον του, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 2.  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση αδυναμίας και του Αντιπροέδρου ορίζεται από το ΔΣ άλλος  αντικαταστάτης.
 3. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι αιρετοί Πρόεδροι του Συνδέσμου θεωρούνται αυτοδίκαια επίτιμα μέλη του Δ.Σ. και δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του, άνευ ψήφου.
 4. Εκλεγέν μέλος που ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου για δύο (2) συνεχόμενες θητείες, δεν επιτρέπεται να τα ασκήσει και για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 19

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να του ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 20

Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου στο αντίστοιχο Βιβλίο, ενεργεί τις εγγραφές των μελών, τηρεί το μητρώο αυτών, τηρεί λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του Συνδέσμου, αποσφραγίζει τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φροντίζει για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Επίσης τηρεί καταστάσεις με Ονόματα, Διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails των Σωματείων-Φορέων, Αρχών, ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ κλπ. που συνεργάζεται ή επικοινωνεί ο Σύνδεσμος. Μαζί με τον Πρόεδρο καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται από αυτό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 21

Ο υπεύθυνος επί των δημοσίων σχέσεων ευθύνεται για τη διατήρηση και ανάπτυξη αρίστων σχέσεων και δεσμών μετά των άλλων Σωματείων (Όπλων/Σωμάτων, Τάξεων, Λεσχών κλπ) των συναδέλφων Αξιωματικών  ως και κάθε Δημοσίας ή Περιφερειακής/Δημοτικής ή Εκκλησιαστικής αρχής. Επίσης μετά των συναφών ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, ως και λοιπών ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας. Έχει την ευθύνη και εποπτεία της καλής οργανώσεως των υπό του Συνδέσμου οργανουμένων εορτών, διαλέξεων, πνευματικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και λοιπών εκδηλώσεων. Μεριμνά, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, για την αγορά δώρων, αναμνηστικών κ.α., αποδίδοντας λογαριασμό στον Ταμία. Τηρεί βιβλίο επιδόσεως αναμνηστικών. Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για τις δημόσιες σχέσεις και ανταλλαγή ευχών με τους Φορείς που συνεργάζεται ή επικοινωνεί ο Σύνδεσμος

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 22

 1. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα που προσυπογράφει ο Πρόεδρος, τηρεί δε τα σχετικά βιβλία της διαχείρισής του και δίνει λόγο στο ΔΣ. Οι ενεργούμενες πληρωμές καλύπτονται απαραιτήτως με νόμιμα παραστατικά.
 2. Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον απολογισμό στη ΓΣ των μελών, κάθε δε τρίμηνο συνοπτική κατάσταση στο ΔΣ.
 3. Ο ταμίας δύναται να κρατά σε μετρητά ποσό μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες, τα λοιπά δε χρήματα καταθέτει  σε λογαριασμό του Συνδέσμου σε κάποια Ελληνική Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, απ’ όπου η ανάληψη γίνεται με έγκριση του Προέδρου για ποσά μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ ή με απόφαση του ΔΣ για μεγαλύτερα ποσά.
 4. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, ένας από τους Συμβούλους που υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο Δ.Σ., ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυομένου Ταμία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός
 5. Ο Ταμίας ή ο Πρόεδρος εκτελούν αναλήψεις ή καταθέσεις που αφορούν το Σύνδεσμο για ποσά μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 23

Τα μέλη του ΔΣ βοηθούν τον πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου. Με απόφασή του είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, όπως η εγγραφή μελών και τήρηση του Μητρώου αυτών, η οργάνωση εκδηλώσεων, η τήρηση βιβλιοθήκης, η εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κλπ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 24

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή  (ΕΕ) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο δεκαπέντε (15) για το Δ.Σ.
 2. Μετά την εκλογή της η ΕΕ συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος ενεργείται από την ΕΕ, η Έκθεση της ΕΕ υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, μέσω του ΔΣ και καταχωρείται στα Πρακτικά της ΓΣ.
 3. Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο μετά από ενημέρωση του Προέδρου και του Ταμία του Συνδέσμου, τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα. Η Έκθεση του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στο ΔΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
 4. Προϋπόθεση  για  την  απαλλαγή  του  ΔΣ  από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Έκθεσης της ΕΕ.
  5. Το διαχειριστικό  έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 25

 1. Η σφραγίδα του συνδέσμου είναι κυκλική, φέρει περιμετρικά τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΗ 1979» και στο κέντρο το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όπως  αυτό ήταν τυπωμένο στο πτυχίο κατά την αποφοίτηση το έτος 1979.
 2. Το έμβλημα του Συνδέσμου είναι τύπου «πλακέτας», φέρει περιμετρικά κίτρινο σιρίτι, εσωτερικά αυτού στο άνω μέρος, τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ» και στο κέντρο το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (όπως η σφραγίδα), κάτωθεν του οποίου αναγράφεται «ΤΑΞΗ 1979» .
 3. Το Λάβαρο του Συνδέσμου είναι υφασμάτινη σημαία διαστάσεων 0,75Χ1,00 μ. χρώματος θαλασσί  και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα του Συνδέσμου.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 26

Ο Σύνδεσμος τηρεί τα εξής βιβλία:

α.  Μητρώου Μελών.

β.  Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

γ.  Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων.

δ.  Εσόδων-Εξόδων.

ε.  Περιουσιακών Στοιχείων.

στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

ζ.  Θεματικοί Φάκελοι.

η. Κάθε τι που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς του Συνδέσμου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 27

 1. Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συνδέσμου γίνονται με πρόταση, του Δ.Σ. ή των 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, προς τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό.
 2. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία των 3/5 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των 4/5 των παρόντων μελών.
 3. Οριστική διάλυση του Συνδέσμου επέρχεται εφόσον τα εναπομείναντα τακτικά μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20) ή μετά παρέλευση εικοσαετίας (20) από την ίδρυση.
 4. Σε περίπτωση διάλυσης, ορίζεται από τη Γ.Σ. τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιστρέφεται ούτε διανέμεται στα μέλη του, αλλά περιέρχεται με απόφαση της Γ.Σ. στον ΕΚΟΕΜΣ ή σε άλλη Στρατιωτική αρχή.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

 1. Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
 2. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα είκοσι οκτώ (28), εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και υπογράφεται από τα ιδρυτικά του μέλη.

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2016

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 Λακασάς Νικόλαος του Δημητρίου
2 Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3 Τσιρώνης Αθανάσιος του Ιωάννη
4 Παππάς Ευάγγελος του Νικολάου
5 Λουκάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου
6 Αναγνωστόπουλος Θεμιστοκλής του Αλεξάνδρου
7 Γκίνης Κωνσταντίνος του Φιλίππου
8 Χατζόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
9 Αρσενόπουλος Άγγελος του Θεοδώρου
10 Μουντανέας Γεώργιος του Αναστασίου
11 Μπολιεράκης Αντώνιος του Θεοδώρου
12 Δημητρίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου
13 Δογάνης Φιλάρετος του Κωνσταντίνου
14 Μπακαγιάννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
15 Ζέκιος Λάμπρος του Ευαγγέλου
16 Μπόλης Νικόλαος του Ιωάννη
17 Ροζακέας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
18 Ρουμελιώτης Νικόλαος του Γεωργίου
19 Γαλανόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου
20 Σκουρκέας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Αφήστε μια απάντηση